ചങ്ങല ഇൻസുലേറ്ററുകൾ

 • ED-2C Low Voltage Porcelain Ceramic Shackle Insulator

  ED-2C കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് പോർസലൈൻ സെറാമിക് ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്റർ

  കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഇൻസുലേറ്റർ വിവരങ്ങൾ 1KV യിൽ താഴെയുള്ള പവർ ഫ്രീക്വൻസി എസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസി വോൾട്ടേജുള്ള പവർ ലൈൻ കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സിംഗിനും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സൂചി തരം, സ്ക്രൂ തരം, സ്പൂൾ തരം, ടെൻഷൻ, ട്രാം ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ മുതലായവ ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈ, സ്പൂൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ ലോ-വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ടെർമിനലുകളിലും ടെൻഷനിലും കോർണർ വടികളിലും കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സേഷനും ഉപയോഗിക്കാം. പോൾ സ്റ്റേ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കോൺ ഇൻസുലേഷനും കണക്ഷനും ടെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • ED-2B Low Voltage Porcelain Ceramic Shackle Insulator

  ED-2B കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് പോർസലൈൻ സെറാമിക് ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്റർ

  പവർ ഫ്രീക്വൻസി എസി അല്ലെങ്കിൽ 1 കെവിയിൽ താഴെയുള്ള ഡിസി വോൾട്ടേജുള്ള പവർ ലൈൻ കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സിംഗിനും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സൂചി തരം, സ്ക്രൂ തരം, സ്പൂൾ തരം, ടെൻഷൻ, ട്രാം ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ മുതലായവ ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈ, സ്പൂൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ ലോ-വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ടെർമിനലുകളിലും ടെൻഷനിലും കോർണർ വടികളിലും കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സേഷനും ഉപയോഗിക്കാം. പോൾ സ്റ്റേ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻസുലേഷനും കണക്ഷനും ടെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • BS 1618 Shackle Electrical Porcelain Insulators for Low Voltage

  കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിനുള്ള BS 1618 ഷാക്കിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർസലൈൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ

  ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ, പോൾ വയറിന്റെ നേരായ ഭാഗത്തിന്റെ തിരശ്ചീന (തിരശ്ചീന) പിരിമുറുക്കം വഹിക്കണം. ഈ തിരശ്ചീന പിരിമുറുക്കം സഹിക്കാൻ, നിർമ്മാണ പാർട്ടി പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളിൽ (11kv- ൽ താഴെ), സ്പൂൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്ററുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾക്ക്, പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഇൻസുലേറ്റർ സ്ട്രിംഗുകൾ തിരശ്ചീന ദിശയിൽ ക്രോസ് ആർമ്മുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലൈനിലെ ടെൻഷൻ ലോഡ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻസുലേറ്റർ സ്ട്രിംഗുകൾ സമാന്തരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • BS 1617 Shackle Electrical Porcelain Insulators for Low Voltage

  കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിനുള്ള BS 1617 ഷാക്കിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർസലൈൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ

  പവർ ഫ്രീക്വൻസി എസി അല്ലെങ്കിൽ 1 കെവിയിൽ താഴെയുള്ള ഡിസി വോൾട്ടേജുള്ള പവർ ലൈൻ കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സിംഗിനും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സൂചി തരം, സ്ക്രൂ തരം, സ്പൂൾ തരം, ടെൻഷൻ, ട്രാം ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റർ മുതലായവ ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈ, സ്പൂൾ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ ലോ-വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ടെർമിനലുകളിലും ടെൻഷനിലും കോർണർ വടികളിലും കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഇൻസുലേഷനും ഫിക്സേഷനും ഉപയോഗിക്കാം. പോൾ സ്റ്റേ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻസുലേഷനും കണക്ഷനും ടെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.