ഫാക്ടറി ടൂർ

നൂതന ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

ലബോറട്ടറി പനോരമ

ഉപകരണം പരിശോധിക്കുന്ന ഉപകരണം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു

പൊറോസിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപകരണം

പവർ-ഫ്രീക്വൻസി പഞ്ചർ ഇൻഓയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

ടെൻഷൻ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

നിർമ്മാതാവിന്റെ കാഴ്ച